Algemene Voorwaarden

Versie: juli 2018

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Bloomyoga.nl.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen, cursussen of workshops betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld op tijd te betalen middels overschrijving naar het RABO bankrekeningnummer NL81 RABO 0387667245 ten name van Sandra Hulsman- van Andel

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Bloomyoga.nl het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het les- of cursusgeld is niet mogelijk.

2.4) Bij een strippenkaart dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Bloomyoga.nl heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les of cursus te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Bloomyoga.nl heeft het recht de toegang van de cursus of lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen of andere evenementen 

4.1) Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

Artikel 5 Annulering door Bloomyoga.nl

5.1) Bloomyoga.nl heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Bloomyoga.nl heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Bloomyoga.nl behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Bloomyoga.nl verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Bloomyoga.nl is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bloomyoga.nl betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Bloomyoga.nl

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Bloomyoga.nl behoudens hogere voorziening.

NL81 RABO 0387667245 – http://www.bloomyoga.nl

%d bloggers liken dit: